இன்று சித்திரை 7, விளம்பி வருடம்.

Subhamuhurtham Calendar for the Year 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7

01

ப‌ங்குனி 18
 

02

ப‌ங்குனி 19
 

03

ப‌ங்குனி 20
 

04

ப‌ங்குனி 21
 

05

ப‌ங்குனி 22
 

06

ப‌ங்குனி 23
 

07

ப‌ங்குனி 24
 
8
9
10
11
12
13
14

08

ப‌ங்குனி 25
 

09

ப‌ங்குனி 26
 

10

ப‌ங்குனி 27
 

11

ப‌ங்குனி 28
 

12

ப‌ங்குனி 29
 

13

ப‌ங்குனி 30
 

14

சித்திரை 1
 
15
16
17
18
19
20
21

15

சித்திரை 2
 

16

சித்திரை 3
 

17

சித்திரை 4
 

18

சித்திரை 5
 

19

சித்திரை 6
 

20

சித்திரை 7
 

21

சித்திரை 8
 
22
23
24
25
26
27
28

22

சித்திரை 9
 

23

சித்திரை 10
 

24

சித்திரை 11
 

25

சித்திரை 12
 

26

சித்திரை 13
 

27

சித்திரை 14
 

28

சித்திரை 15
 
29
30
1
2
3
4
5

29

சித்திரை 16
 

30

சித்திரை 17
 
 
 
 
 
 

List of Subha Muhurtham Days or Best Wedding Dates or Auspicious Days of the Year 2018 in Tamil Calendar.

தை

தை
தை 6, வெள்ளி , Jan 19, 2018 திரிதியை
தை 9, திங்கள் , Jan 22, 2018 சஷ்டி
தை 15, ஞாயிறு , Jan 28, 2018 துவாதசி
தை 22, ஞாயிறு , Feb 04, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை)
தை 23, திங்கள் , Feb 05, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை)
தை 25, புதன் , Feb 07, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை)
தை 29, ஞாயிறு , Feb 11, 2018 ஏகாதசி (தேய்பிறை)

மாசி

மாசி
மாசி 7, திங்கள் , Feb 19, 2018 சதுர்த்தி
மாசி 14, திங்கள் , Feb 26, 2018 திதித்துவயம்
மாசி 20, ஞாயிறு , Mar 04, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
மாசி 21, திங்கள் , Mar 05, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)
மாசி 24, வியாழன் , Mar 08, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை)

ப‌ங்குனி

ப‌ங்குனி
ப‌ங்குனி 1, வியாழன் , Mar 15, 2018 சூன்ய‌ திதி
ப‌ங்குனி 5, திங்கள் , Mar 19, 2018 துவிதியை
ப‌ங்குனி 12, திங்கள் , Mar 26, 2018 தசமி
ப‌ங்குனி 16, வெள்ளி , Mar 30, 2018 சதுர்த்தசி

சித்திரை

சித்திரை
சித்திரை 7, வெள்ளி , Apr 20, 2018 பஞ்சமி
சித்திரை 9, ஞாயிறு , Apr 22, 2018 சப்தமி
சித்திரை 12, புதன் , Apr 25, 2018 ஏகாதசி
சித்திரை 14, வெள்ளி , Apr 27, 2018 திரயோதசி
சித்திரை 19, புதன் , May 02, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
சித்திரை 21, வெள்ளி , May 04, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை)
சித்திரை 23, ஞாயிறு , May 06, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை)
சித்திரை 24, திங்கள் , May 07, 2018 சப்தமி
சித்திரை 30, ஞாயிறு , May 13, 2018 திரயோதசி (தேய்பிறை)

வைகாசி

வைகாசி
வைகாசி 6, ஞாயிறு , May 20, 2018 சஷ்டி
வைகாசி 11, வெள்ளி , May 25, 2018 ஏகாதசி
வைகாசி 13, ஞாயிறு , May 27, 2018 திரயோதசி
வைகாசி 20, ஞாயிறு , Jun 03, 2018 பஞ்சமி (தேய்பிறை)
வைகாசி 21, திங்கள் , Jun 04, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை)

ஆனி

ஆனி
ஆனி 3, ஞாயிறு , Jun 17, 2018 சூன்ய‌ திதி
ஆனி 17, ஞாயிறு , Jul 01, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
ஆனி 18, திங்கள் , Jul 02, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)
ஆனி 21, வியாழன் , Jul 05, 2018 சப்தமி (தேய்பிறை)
ஆனி 27, புதன் , Jul 11, 2018 திதித்துவயம் (தேய்பிறை)

ஆவணி

ஆவணி
ஆவணி 7, வியாழன் , Aug 23, 2018 திரயோதசி
ஆவணி 13, புதன் , Aug 29, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
ஆவணி 14, வியாழன் , Aug 30, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)
ஆவணி 21, வியாழன் , Sep 06, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை)
ஆவணி 27, புதன் , Sep 12, 2018 திரிதியை

ஐப்பசி

ஐப்பசி
ஐப்பசி 2, வெள்ளி , Oct 19, 2018 தசமி
ஐப்பசி 11, ஞாயிறு , Oct 28, 2018 சதுர்த்தி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 14, புதன் , Oct 31, 2018 அஷ்டமி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 18, ஞாயிறு , Nov 04, 2018 துவாதசி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 19, திங்கள் , Nov 05, 2018 திரயோதசி (தேய்பிறை)
ஐப்பசி 23, வெள்ளி , Nov 09, 2018 துவிதியை
ஐப்பசி 25, ஞாயிறு , Nov 11, 2018 சதுர்த்தி
ஐப்பசி 28, புதன் , Nov 14, 2018 சப்தமி

கார்த்திகை

கார்த்திகை
கார்த்திகை 9, ஞாயிறு , Nov 25, 2018 திரிதியை (தேய்பிறை)
கார்த்திகை 12, புதன் , Nov 28, 2018 சஷ்டி (தேய்பிறை)