இன்று புரட்டாசி 6, ஸ்ரீ விகாரி வருடம்.

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7

01

ஆவணி 15
 

02

ஆவணி 16
 

03

ஆவணி 17
 

04

ஆவணி 18
 

05

ஆவணி 19
 

06

ஆவணி 20
 

07

ஆவணி 21
 
8
9
10
11
12
13
14

08

ஆவணி 22
 

09

ஆவணி 23
 

10

ஆவணி 24
 

11

ஆவணி 25
 

12

ஆவணி 26
 

13

ஆவணி 27
 

14

ஆவணி 28
 
15
16
17
18
19
20
21

15

ஆவணி 29
 

16

ஆவணி 30
 

17

ஆவணி 31
 

18

புரட்டாசி 1
 

19

புரட்டாசி 2
 

20

புரட்டாசி 3
 

21

புரட்டாசி 4
 
22
23
24
25
26
27
28

22

புரட்டாசி 5
 

23

புரட்டாசி 6
 

24

புரட்டாசி 7
 

25

புரட்டாசி 8
 

26

புரட்டாசி 9
 

27

புரட்டாசி 10
 

28

புரட்டாசி 11
 
29
30
1
2
3
4
5

29

புரட்டாசி 12
 

30

புரட்டாசி 13
 
 
 
 
 
 

Sashti Viratham

Shasti, or Sashti, is an important viradha day in a Tamil (Hindu) calendar and fasting on this day is dedicated and associated with Lord Muruga (Kandha/Karthikeya). Shashti days in a month falls on the sixth day of every lunar month in traditional Tamil Hindu calendar. The Shasti (Thithi) falling during the waning phase of the moon is chosen for fasting (viradha) by Lord Kandha / Karthikeya / Subrahmanya / Muruga devotees. Of the two Sashti (Thithis) in a month, the Shashti occurring after the new moon (Amavasya), Skanda devotees observe partial or full fasting.

Shasti Vratam (சஷ்டி விரதம்)or Upvaas (உபவாசம்) dedicated to Lord Muruga or Kartikeya is observed by his devotees on this day by reciting skanda sasthi kavacham. People busy in this modern world recites Kanda sasthi kavacham at home and some finds time to visit Lord Muruga temples and meditate and listen to stories of God Muruga, reading Skanda Purana or reciting Skanda Sashti Kavasam. Also people recites pranava manthra "OM SHARAVANA BHAVAYA" and receives the blessings by making Lord Muruga happy.

Kandha Sashti Viratham

Kanta Shasti Vratam is the best and auspicious time to worship Lord Muruga which is observed once a year in the month of ‘Aippasi' (October–November) starting from the ‘piratamai (பிரதமை)' the 1st phase of the brightening moon.
Shasti viratham is known for maintaining good health. Once in a year, giving 6 days OFF for our digestive system improves the body health . Even lot of doctors suggested to follow fasting in routine life. Skanda sasthi vratam, the effective viratha for ladies those who are trying to conceive. Its believed that by worshipping and fasting on Kandha Sashti Days benefits the couple and will surely be blessed with children on doing this vratam.

How to observe Shasti Vratam?

The Shasti fasting begins from the morning with sunrise. The fast is broken on the next day morning after praying to Lord Surya (Sun God). Most people observing the fast visit Murugan Temple on this day.

A full day fasting is observed in many places. Due to jobs and health related problems some skip food for two timings usually have a single meal in the afternoon or night.

Devotees of Lord Muruga listen to stories related to Skanda (Muruga) and reading of Skanda Purana. Main activity on Kandha Shashti day is the reciting of Kanta Shasti Kavasam.

Fasting is not just abstaining from food but it also an attempt to instill positive thoughts. Many people use fasting as a means to fight against anger, lust, impatience and other negative tendencies. All Vratas associated with Hindu religion is an attempt to realize the Brahman.

Pick Special days in Tamil Month

You have chosen கரிநாள், கிறிஸ்துமஸ், சர்வ‌ அமாவாசை, நகசு from Tamil month மார்கழி .
நீங்கள் கரிநாள், கிறிஸ்துமஸ், சர்வ‌ அமாவாசை, நகசு நாட்களை மார்கழி மாதத்தில் தேடினீர்கள். அத்ற்கான‌ நாட்கள் கீழே உள்ளன‌.

25-12-2019
24-12-2019
23-12-2019
22-12-2019
15-12-2019
14-12-2019
13-12-2019
11-12-2019
10-12-2019
09-12-2019
06-12-2019
03-12-2019
02-12-2019
01-12-2019
29-11-2019
26-11-2019
24-11-2019
23-11-2019
22-11-2019
18-11-2019
17-11-2019
15-11-2019
13-11-2019
12-11-2019
10-11-2019
09-11-2019
04-11-2019
03-11-2019
02-11-2019
01-11-2019
30-10-2019
27-10-2019
26-10-2019
25-10-2019
24-10-2019
23-10-2019
16-10-2019
13-10-2019
11-10-2019
05-10-2019
04-10-2019
03-10-2019
01-10-2019
28-09-2019
27-09-2019
26-09-2019
25-09-2019
24-09-2019
19-09-2019
16-09-2019
15-09-2019
14-09-2019
13-09-2019
12-09-2019
11-09-2019
10-09-2019
08-09-2019
04-09-2019
02-09-2019
01-09-2019
30-08-2019
28-08-2019
26-08-2019
25-08-2019
23-08-2019
19-08-2019
18-08-2019
15-08-2019
12-08-2019
08-08-2019
06-08-2019
05-08-2019
30-07-2019
29-07-2019
28-07-2019
26-07-2019
20-07-2019
18-07-2019
16-07-2019
15-07-2019
14-07-2019
11-07-2019
09-07-2019
08-07-2019
07-07-2019
06-07-2019
04-07-2019
03-07-2019
02-07-2019
01-07-2019
30-06-2019
29-06-2019
25-06-2019
23-06-2019
21-06-2019
20-06-2019
17-06-2019
16-06-2019
14-06-2019
13-06-2019
12-06-2019
11-06-2019
08-06-2019
06-06-2019
03-06-2019
02-06-2019
01-06-2019
31-05-2019
29-05-2019
27-05-2019
26-05-2019
24-05-2019
23-05-2019
21-05-2019
19-05-2019
18-05-2019
17-05-2019
16-05-2019
11-05-2019
10-05-2019
09-05-2019
08-05-2019
06-05-2019
04-05-2019
02-05-2019
01-05-2019
29-04-2019
28-04-2019
27-04-2019
26-04-2019
22-04-2019
20-04-2019
19-04-2019
18-04-2019
17-04-2019
12-04-2019
11-04-2019
10-04-2019
08-04-2019
04-04-2019
03-04-2019
02-04-2019
01-04-2019
28-02-2019
27-02-2019
24-02-2019
22-02-2019
19-02-2019
18-02-2019
17-02-2019
15-02-2019
13-02-2019
11-02-2019
10-02-2019
07-02-2019
03-02-2019
01-02-2019
31-01-2019
30-01-2019
27-01-2019
25-01-2019
23-01-2019
18-01-2019
12-01-2019
05-01-2019
03-01-2019
20-01-2019
ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham காலண்டர் 2019. ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

நகசு

நகசு
Monday, December 2, 2019 சஷ்டி கார்த்திகை 16, திங்கள்
Friday, May 10, 2019 சஷ்டி சித்திரை 27, வெள்ளி

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Monday, December 2, 2019 சஷ்டி கார்த்திகை 16, திங்கள்
Saturday, November 2, 2019 சஷ்டி ஐப்பசி 16, சனி
Friday, October 4, 2019 சஷ்டி புரட்டாசி 17, வெள்ளி
Wednesday, September 4, 2019 சஷ்டி ஆவணி 18, புதன்
Tuesday, August 6, 2019 சஷ்டி ஆடி 21, செவ்வாய்
Monday, July 8, 2019 சப்தமி ஆனி 23, திங்கள்
Saturday, June 8, 2019 சஷ்டி வைகாசி 25, சனி
Friday, May 10, 2019 சஷ்டி சித்திரை 27, வெள்ளி
Thursday, April 11, 2019 சப்தமி ப‌ங்குனி 28, வியாழன்
Monday, February 11, 2019 சப்தமி தை 28, திங்கள்
Saturday, January 12, 2019 சஷ்டி மார்கழி 28, சனி

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Monday, December 2, 2019 சஷ்டி கார்த்திகை 16, திங்கள்
Wednesday, September 4, 2019 சஷ்டி ஆவணி 18, புதன்
Monday, July 8, 2019 சப்தமி ஆனி 23, திங்கள்
Friday, May 10, 2019 சஷ்டி சித்திரை 27, வெள்ளி

ஸ்ரீ கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹாரப் பெருவிழா

ஸ்ரீ கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹாரப் பெருவிழா
Saturday, November 2, 2019 சஷ்டி ஐப்பசி 16, சனி

சிறிய‌ நகசு

சிறிய‌ நகசு
Monday, February 11, 2019 சப்தமி தை 28, திங்கள்

தேசிய‌ இளைஞர் தினம்

தேசிய‌ இளைஞர் தினம்
Saturday, January 12, 2019 சஷ்டி மார்கழி 28, சனி