இன்று ஐப்பசி 30, விளம்பி வருடம்.

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 

01

ஐப்பசி 15
 

02

ஐப்பசி 16
 

03

ஐப்பசி 17
 
4
5
6
7
8
9
10

04

ஐப்பசி 18
 

05

ஐப்பசி 19
 

06

ஐப்பசி 20
 

07

ஐப்பசி 21
 

08

ஐப்பசி 22
 

09

ஐப்பசி 23
 

10

ஐப்பசி 25
 
11
12
13
14
15
16
17

11

ஐப்பசி 25
 

12

ஐப்பசி 26
 

13

ஐப்பசி 27
 

14

ஐப்பசி 28
 

15

ஐப்பசி 29
 

16

ஐப்பசி 30
 

17

கார்த்திகை 1
 
18
19
20
21
22
23
24

18

கார்த்திகை 2
 

19

கார்த்திகை 3
 

20

கார்த்திகை 4
 

21

கார்த்திகை 5
 

22

கார்த்திகை 6
 

23

கார்த்திகை 7
 

24

கார்த்திகை 8
 
25
26
27
28
29
30
1

25

கார்த்திகை 9
 

26

கார்த்திகை 10
 

27

கார்த்திகை 11
 

28

கார்த்திகை 12
 

29

கார்த்திகை 13
 

30

கார்த்திகை 14
 
 

Sashti Viratham

Shasti, or Sashti, is an important viradha day in a Tamil (Hindu) calendar and fasting on this day is dedicated and associated with Lord Muruga (Kandha/Karthikeya). Shashti days in a month falls on the sixth day of every lunar month in traditional Tamil Hindu calendar. The Shasti (Thithi) falling during the waning phase of the moon is chosen for fasting (viradha) by Lord Kandha / Karthikeya / Subrahmanya / Muruga devotees. Of the two Sashti (Thithis) in a month, the Shashti occurring after the new moon (Amavasya), Skanda devotees observe partial or full fasting.

Shasti Vratam (சஷ்டி விரதம்)or Upvaas (உபவாசம்) dedicated to Lord Muruga or Kartikeya is observed by his devotees on this day by reciting skanda sasthi kavacham. People busy in this modern world recites Kanda sasthi kavacham at home and some finds time to visit Lord Muruga temples and meditate and listen to stories of God Muruga, reading Skanda Purana or reciting Skanda Sashti Kavasam. Also people recites pranava manthra "OM SHARAVANA BHAVAYA" and receives the blessings by making Lord Muruga happy.

Kandha Sashti Viratham

Kanta Shasti Vratam is the best and auspicious time to worship Lord Muruga which is observed once a year in the month of ‘Aippasi' (October–November) starting from the ‘piratamai (பிரதமை)' the 1st phase of the brightening moon.
Shasti viratham is known for maintaining good health. Once in a year, giving 6 days OFF for our digestive system improves the body health . Even lot of doctors suggested to follow fasting in routine life. Skanda sasthi vratam, the effective viratha for ladies those who are trying to conceive. Its believed that by worshipping and fasting on Kandha Sashti Days benefits the couple and will surely be blessed with children on doing this vratam.

How to observe Shasti Vratam?

The Shasti fasting begins from the morning with sunrise. The fast is broken on the next day morning after praying to Lord Surya (Sun God). Most people observing the fast visit Murugan Temple on this day.

A full day fasting is observed in many places. Due to jobs and health related problems some skip food for two timings usually have a single meal in the afternoon or night.

Devotees of Lord Muruga listen to stories related to Skanda (Muruga) and reading of Skanda Purana. Main activity on Kandha Shashti day is the reciting of Kanta Shasti Kavasam.

Fasting is not just abstaining from food but it also an attempt to instill positive thoughts. Many people use fasting as a means to fight against anger, lust, impatience and other negative tendencies. All Vratas associated with Hindu religion is an attempt to realize the Brahman.

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham காலண்டர் 2018. ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham க்கான‌ காலண்டர் நாட்கள்

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham

ச‌ஷ்டி விரதம், Sashti Viradham
Thursday, December 13, 2018 சஷ்டி கார்த்திகை 27, வியாழன்
Tuesday, November 13, 2018 சஷ்டி ஐப்பசி 27, செவ்வாய்
Sunday, October 14, 2018 சஷ்டி புரட்டாசி 28, ஞாயிறு
Saturday, September 15, 2018 சஷ்டி ஆவணி 30, சனி
Thursday, August 16, 2018 சஷ்டி ஆடி 31, வியாழன்
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்
Tuesday, June 19, 2018 சப்தமி ஆனி 5, செவ்வாய்
Sunday, May 20, 2018 சஷ்டி வைகாசி 6, ஞாயிறு
Saturday, April 21, 2018 சஷ்டி சித்திரை 8, சனி
Friday, March 23, 2018 சப்தமி ப‌ங்குனி 9, வெள்ளி
Wednesday, February 21, 2018 சஷ்டி மாசி 9, புதன்
Tuesday, January 23, 2018 சப்தமி தை 10, செவ்வாய்

சுபமுகூர்த்தம்

சுபமுகூர்த்தம்
Thursday, December 13, 2018 சஷ்டி கார்த்திகை 27, வியாழன்
Sunday, May 20, 2018 சஷ்டி வைகாசி 6, ஞாயிறு

அறிஞர் அண்ணா பிறந்த‌ நாள்

அறிஞர் அண்ணா பிறந்த‌ நாள்
Saturday, September 15, 2018 சஷ்டி ஆவணி 30, சனி

நகசு

நகசு
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்

கரிநாள்

கரிநாள்
Wednesday, July 18, 2018 சூன்ய‌ திதி ஆடி 2, புதன்